Lyckad start för Marxistiska Studenter!

Marxistiska Studenter har dragit igång höstens arbete! Vi rapporterar här från de första mötena som hölls på temat ”Marx hade rätt”, som runtom i landet har varit de mest framgångsrika hittills.

Uppstart i Göteborg

En vecka innan de första mötena på universitetet i Göteborg så organiserade Marxistiska Studenter och Revolution ett gemensamt öppet möte i Viktoriahuset med titeln ”Vad är kapitalism, Vad är socialism?” onsdagen den 31 augusti. Efter att ha satt upp över 500 affischer i hela stan och alla förorter, delat flygblad, sålt tidningar och ivrigt diskuterat med folk på stan kom 43 personer. En kanonstart för höstens arbete!

Stefan Kangas, som inledde mötet beskrev kapitalismens förfall och kris, vilket bland annat kommer till uttryck i massarbetslöshet, rasism, sexism, psykisk ohälsa och miljöproblem. Men marxismen stannar inte vid att beskriva allt ont som drabbar mänskligheten, utan är framför allt en vetenskap om roten till problemen och hur man ska avskaffa dem.

Stefan förklarade att orsakerna ligger i att det kapitalistiska systemet är ett klassamhälle där borgarklassen, som äger bankerna och storföretagen, får sina vinster från att exploatera arbetarklassen.

Eftersom kapitalismen är ett system där produktionen sker för att maximera borgarklassens vinster och inte för att tillgodose människors behov, finns det inget sätt att lösa arbetarklassens problem. Vi hade behövt en bättre välfärd och arbete, men kapitalisterna vägrar betala för fler sjuksköterskor och tänker inte anställa fler än de gör idag.

Vad som behövs är ett helt annat samhälle – ett socialistiskt där produktionen planeras utefter behov och samhället styrs av dess majoritet – av arbetarklassen.

Inledningen följdes av en intressant diskussion och en avslutning, där Stefan förklarade vikten av att organisera sig som marxist och bjöd in alla som var intresserade till att diskutera vidare med oss om att gå med i Marxistiska Studenter och Revolution.

Därefter fortsatte kvällen fortsatte under mer avslappnade former med politisk diskussion över en öl eller två. Flera skrev upp sig på våra intresselistor, köpte tidningen och ville veta mer. Många stannade kvar i Viktoriahuset och diskuterade länge och väl.

Victor Madsen

Marxistiska Studenter Stockholm

Marxistiska Studenter StockholmMarxistiska Studenter i Stockholm drog igång redan andra veckan på Stockholms Universitet efter sommaren med mötet ”Marx hade rätt” den 31 augusti. Fredrik Albin Svensson från Revolution inledde mötet med att säga att orden ”Marx hade rätt” aldrig varit så sanna som de är idag. Alla de främsta problemen under kapitalismen förklarades i själva verket av Marx för redan 150 år sedan, vars teorier stämmer bättre överens med verkligheten nu än när de formulerades.

Det kan man exempelvis se i den enorma koncentrationen av rikedom i samhället, som Marx förutspådde, men antagligen aldrig trott skulle nå en sådan omfattning. Faktum är att den rikaste procenten numera äger mer än de övriga 99 procenten tillsammans.

Som Panamadokumenten visar, betalar dessa inte ens skatt – de bidrar inte det minsta till varken välfärden eller ekonomin. Man kan också se det i dagens kris, som är ett resultat av kapitalismens inneboende motsättningar som Marx och Engels förklarade redan i det Kommunistiska Manifestet.

Fredrik beskrev sedan de revolutionära utbrott som nu uppstår i varenda region i världen som ett resultat av kapitalismens kris, med exempel som Grekland där det genomförts mer än fyrtio generalstrejker, Bernie Sanders rörelse för ”en politisk revolution mot miljardärklassen” samt Black lives matter i USA och den så kallade Corbyn-revolutionen i Storbritannien.

Under denna kris bröt masskamp ut först genom de arabiska revolutionerna, som trots massornas kampvilja inte har kunnat segra på grund av att det saknats ett marxistiskt ledarskap. Men den ekonomiska krisen sprider sig norrut. Den för med sig nedskärningar och polarisering, både till höger och vänster.

Det sker alltmer våldsamma svängningar i opinionen och i politiken, vilket åskådliggjorts kanske tydligast i Brexit-omröstningen i Storbritannien och perioden därefter. Marxisternas uppgift i en sådan situation är att studera och förstå den revolutionära process som pågår. Bara genom att bygga marxismens styrkor och ingripa i de händelser som sker, kan vi förbereda för ett avgörande till den socialistiska revolutionens fördel.

Marxistiska Studenter Stockholms universitet har möte på onsdagar kl. 18:00. Vi samlas några minuter innan utanför universitetsbiblioteket. Välkommen!

Martin Nordén

Marxistiska Studenter Göteborg: Humanisten och Campus Haga

Foto: Hannes OscarssonI Göteborg körde Marxistiska Studenter efter det första lyckade mötet direkt vidare veckan därpå – nu som vanligt på Göteborgs Universitet. Nytt för i höst är att det förutom den gamla gruppen på Campus Haga också har bildats en ny grupp med bas på Humanisten.

Den 7 september samlades 19 förväntansfulla personer, med olika bakgrund och många utan tidigare politisk bakgrund, för att diskutera ”Marx hade rätt” på den nystartade Humanisten-gruppens första möte.

Stefan Kangas inledde kvällens möte med att beskriva kapitalismens många motsägelser: Banker som räddas på skattebetalarnas bekostnad och det enorma slöseri av resurser som är förutsättningen för företagens vinster. Marknadens kaotiska natur ser vi när mindre än en procent av världens befolkning tillåts spekulera med resten av världen som insats. Marx och Engels idéer är mer relevanta än någonsin!

Det är därmed inte underligt att folk tar till gatorna för att visa sitt missnöje från Pakistan till Brasilien, från Sydafrika till Storbritannien. Men arbetarrörelsens ledare söker lösningar inom kapitalismen, från Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson i Sverige, till Tsipras i Grekland. Det är dömt att misslyckas. Som Marx förklarat många gånger krävs det att att arbetarklassen störtar den härskande klassen och avskaffar kapitalismen som helhet för att uppnå socialism.

Diskussionen kom att handla om dagsaktuella frågor som det svenska vårdupproret, där vårdpersonal demonstrerar för en bättre arbetsmiljö, hur marxister skall förhålla sig till Brexit och huruvida EU kan spela en progressiv roll eller inte. Stefan poängterade i sin avslutning att det inte finns någon lösning på arbetarnas problem inom kapitalismens ramar.

Innanför eller utanför EU, kommer kapitalet, den rikaste procenten – inte vårdpersonal, lärare eller fabriksarbetare – att styra. Vi är därför för att krossa kapitalets EU, men som alternativ ställer vi inte självständiga kapitalistiska stater. Vi kämpar en internationell socialistisk revolution, och för Europas förenta socialistiska stater.

Redan dagen efter mötet på Humanisten höll Stefan samma inledning på Campus Haga. Också detta möte var mycket lyckat! Det drog ett tiotal besökare, varav hälften helt nya, och flera gick med i Marxistiska Studenter på plats. Inledningen följdes av en givande diskussion där också många av de nya gjorde intressanta och bra inlägg. Efter mötena köpte de flesta deltagare varsitt nummer av tidningen Revolution, och diskussionerna fortsatte ivrigt på en närliggande pub.

Om kommande möten liknar dessa två, så har vi en mycket intressant termin att se fram emot. Det var en utmärkt start för Marxistiska Studenter Göteborg, och nu kör vi vidare i samma stil! De ämnen som kommer att diskuteras framöver är bland annat reform eller revolution, Corbyn-revolutionen och kvinnokamp och klasskamp.

Anslut dig du också, och hjälp till att bygga Göteborgs mest revolutionära studentförening!

Marxistiska Studenter Humanisten har möten på Humanisten (Sal D311) varje onsdag kl. 18:00, och Marxistiska Studenter Campus Haga (Sal B110) har möten varje torsdag kl 18:00.

Emil Eriksson och Victor Madsen

Marxistiska Studenter Malmö

Marxistiska Studenter MalmöTorsdag den 8 september invigde Marxistiska studenter Malmö sin verksamhet på S:t Petri-skolan. Det kom 15 personer – alla helt nya. Dagen därpå höll vi ett möte på Malmö Borgarskola, även där med flera nya. Båda tillfällen inleddes med ämnet ”Marx hade rätt”. Många av de nya var väl insatta i de senaste årens händelser och uttryckte sympati för marxismen, vilket visar en ökning i gymnasiestudenters medvetande och speglar potentialen för klasskamp.

Mötena inleddes med en genomgång av situationen idag, som utvecklats från den arabiska revolutionen, till Corbyn-rörelsen, krisen i Grekland och resten av Europa, masskampen i Mexiko, i Brasilien, och mycket mer. Den viktigaste delen i redogörelsen var bakgrunden till dessa händelser, alltså den kapitalistiska krisen. Krisen följs av en radikalisering i världen, som inte bara gäller andra länder utan även kommer att komma till Sverige.

I diskussionen som följde efterfrågades ytterligare förklaring om bland annat mekanismerna i den kapitalistiska krisen och om reformismens roll under krisen. Det centrala problemet är att reformismen är helt beroende av att kapitalismen expanderar och gör vinst. Därför kommer vi bara att kunna vinna mycket små och tillfälliga reformer under denna period av kris, och av samma anledning kan vi inte heller lösa krisen med offentliga investeringar.

Efter att mötet avslutades blev flera av deltagarna kvar för att ställa fler frågor eller diskutera andra händelser i världen. Nästa möte kommer att handla mer djupgående om kapitalismens kris och vad den innebär för klasskampen. Vi ser fram emot att ha en lika givande diskussion, och fortsätter med entusiasm att bygga Marxistiska Studenter.

Framöver har Marxistiska Studenter Malmö gemensamma möten på torsdagar kl. 16:30 på Malmö Borgarskola. Välkommen!

Max Lehti

Marxistiska Studenter Umeå

Foto: Martin BacklundKvällen den 8 september anordnade Marxistiska Studenter Umeå sitt första möte någonsin, på temat ”Marx hade rätt!”. Att 19 personer deltog visar den dragningskraft som revolutionära idéer har.

Peter Möller inledde mötet med att förklara att kapitalismen sedan 2008 går igenom sin djupaste kris någonsin, och att den återhämtning som ekonomerna talar om är den svagaste i historien.

Krisen leder till att vi ser en oerhörd turbulens på alla nivåer, ekonomiskt, socialt och politiskt. Snabba fall på börserna avlöses av explosiva kamputbrott och tvära skiften i politiken, där statsbärande partier kollapsar och nya politiska formationer bildas.

Även de flesta borgerliga ekonomer pekar nu dessutom på att vi är på väg mot en ännu djupare global kris, men denna gång har borgarklassen använt upp alla de verktyg tidigare brukade använda för att mildra kriserna. Räntan går inte att sänka mer och staten kan inte investera sig ur krisen till följd av skyhöga statsskulder i de flesta länder.

Den enda teorin som visat sig förmögen att förklara krisens natur är marxismen. Det är därför vi idag ser ett ökat intresse för Karl Marx idéer. Marx förklarade att de ekonomiska kriserna under kapitalismen berodde på den grundläggande konflikten mellan arbete och kapital, där kapitalisternas utsugning av arbetarna gör att arbetarna inte kan köpa tillbaka alla de varor de producerar. Det är orsaken till dagens överproduktionskris.

Till följd av att borgarklassen inte kan lösa krisen tvingas de dumpa alla kostnader på arbetarna i form av brutala åtstramningar och nedskärningar. Men svaret från arbetarna har inte låtit vänta på sig. I land efter land intensifieras klasskampen, och nu senast i början på september såg vi 180 miljoner människor i Indien i historiens största generalstrejk. Allt fler arbetare och ungdomar drar slutsatsen att det finns ett grundläggande fel på hela systemet.

Bokbord Marxistiska Studenter UmeåEfter inledningen var det många frågor och inlägg från deltagarna på mötet. Är det möjligt att fixa till kapitalismen med olika lagar riktat mot bankerna och mot kapitalisterna? Vad kan vi dra för slutsatser från de fabriksockupationer som sker i olika delar av världen? Hur ska vi se på Bernie Sanders framgångar och kapitulation i USA? Har inte kapitalismen många gånger spelat en viktig roll genom olika innovationer och framsteg för människan?

Peter sammanfattade diskussionen med att poängtera att allting idag är upplagt för att avskaffa kapitalismens anarki och misär. Systemet som en gång var progressivt för mänskligheten är idag totalt bankrutt och arbetarklassen, den klass som är kapabel att förändra samhället, är idag större än någonsin.

Det enda som håller oss tillbaka är det reformistiska ledarskapet i arbetarrörelsen. Nästa år är det 100 år sedan den Ryska revolutionen och två av de viktigaste lärdomarna vi kan dra från den revolutionen är att arbetarklassen behöver två saker för att gripa makten och behålla den: marxismens revolutionära idéer och en stark organisation. Om vi lyckas tillskansa oss dessa saker kan inget hindra oss från att segra.

Efter mötet skrev 15 av deltagarna upp sig på en lista för att veta mer om Marxistiska studenter och fortsätta komma på träffar. Är du också intresserad? Hör av dig till Peter Möller, 073-064 16 17 eller johnpetermoller@gmail.com.

Varje torsdag kl. 18:00 i fyra veckor från den 22 september ordnar Marxistiska Studenter Umeå en studiecirkel på Kommunistiska Manifestet på universitetet.

Martin Backlund

Följ Marxistiska Studenter på Facebook!

Marxistiska Studenter

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,391FöljareFölj
1,175FöljareFölj
2,021FöljareFölj
708PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna