Lenins tal efter maktövertagandet 1917

Den 25 oktober höll Lenin ett tal vid ett sammanträde med Petrograds arbetar- och soldatdeputeradesovjet där han förklarade att man nu tagit makten och vilka uppgifter de ryska arbetar- och bondemassorna nu stod inför: få ett slut på kriget, bygga socialismen och sprida revolutionen.


 

I

Tal om sovjetmaktens uppgifter

Tidningsreferat

Kamrater! Arbetar- och bonderevolutionen, om vars nödvändighet bolsjevikerna ständigt talat, har ägt rum.

Vad har denna arbetar- och bonderevolution för betydelse? Denna omvälvnings betydelse består främst i att vi kommer att få en sovjetregering, vårt eget maktorgan, där bourgeoisin inte på minsta sätt kommer att delta. De förtryckta massorna kommer själva att skapa en statsmakt. Den gamla statsapparaten kommer att radikalt krossas och en ny förvaltningsapparat att skapas i sovjetorganisationernas gestalt.

Hädanefter öppnas en ny sida i Rysslands historia och denna revolution, den tredje ryska, måste sist och slutligen leda till socialismens seger.

En av våra närmaste uppgifter är att omedelbart göra slut på kriget. Men för att göra slut på detta krig, som är fast förknippat med det nuvarande kapitalistiska systemet, är det – såsom står klart för var och en – nödvändigt att nedkämpa kapitalet självt.

I denna sak kommer vi att få hjälp av den världsomspännande arbetarrörelse, som redan börjar utvecklas i Italien, Storbritannien och Tyskland.

Den rättvisa och omedelbara fred, som vi föreslår den internationella demokratin, kommer överallt att röna varm genklang bland de internationella proletära massorna. Alla hemliga fördrag måste omedelbart publiceras för att detta proletariatets förtroende skall stärkas.

Inom Ryssland har en väldig del av bönderna sagt: nog med spelet med kapitalisterna, vi går med arbetarna. Vi kommer att vinna böndernas förtroende genom ett enda dekret, som avskaffar godsägaregendomen. Bönderna kommer att förstå, att böndernas räddning enbart ligger i ett förbund med arbetarna. Vi skall upprätta verklig arbetarkontroll över produktionen.

Vi har nu lärt oss att arbeta tillsammans. Den just genomförda revolutionen är ett bevis på detta. Vi har den massorganisationens styrka, som kommer att besegra allt och föra proletariatet till världsrevolutionen.

Vi måste nu gripa oss an med att bygga upp en proletär, socialistisk stat i Ryssland.

Leve den socialistiska världsrevolutionen! (Stormande applåder)

 


 

II

Resolution

Petrograds arbetar- och soldatdeputeradesovjet hälsar proletariatets och Petrogradgarnisonens segerrika revolution. Sovjeten framhåller särskilt den sammanhållning, organisation och disciplin, den fullständiga endräkt som massorna ådagalade i detta sällsynt oblodiga och sällsynt framgångsrika uppror.

Sovjeten uttrycker sin orubbliga övertygelse om att den arbetar- och bonderegering, som kommer att skapas av revolutionen såsom en sovjetregering och som kommer att tillförsäkra stadsproletariatet stöd från fattigböndernas hela massa, med fasta steg skall gå framåt mot socialism, som är det enda sättet att rädda landet från krigets outsägliga olyckor och fasor.

Den nya arbetar- och bonderegeringen kommer omedelbart att föreslå alla krigförande folk en rättvis och demokratisk fred.

Den kommer omedelbart att upphäva godsägarnas äganderätt till jord och överlämna jorden till bönderna. Den kommer att införa arbetarkontroll över produktionen och fördelningen av varor och att upprätta hela folkets kontroll över bankerna samtidigt som de omvandlas till ett enda statsföretag.

Petrograds arbetar- och soldatdeputeradesovjet uppmanar alla arbetare och alla bönder att stödja arbetar- och bonderevolutionen med all energi och hängivenhet. Sovjeten uttrycker sin övertygelse om att arbetarna i städerna i förbund med fattigbönderna kommer att ådagalägga orubblig kamratlig disciplin och skapa den mycket strikta revolutionära ordning, som krävs för revolutionens seger.

Sovjeten är övertygad om att de västeuropeiska ländernas proletariat kommer att hjälpa oss att föra socialismens sak till fullständig och bestående seger.

 

*Sammanträdet med Petrograds arbetar- och soldatdeputeradesovjet (ett extrasammanträde) började kl. 2.35 på dagen den 25 oktober (7 november). På det åhördes ett meddelande från militärrevolutionära kommittén om att provisoriska regeringen hade störtats och revolutionen segrat. Lenin höll ett tal om sovjetmaktens uppgifter. Med mycket stor röstövervikt antogs den av Lenin skrivna resolutionen.

V. I. Lenin

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,172FansGilla
2,221FöljareFölj
750FöljareFölj
2,021FöljareFölj
678PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna