Svar till kårstyrelsen – grundlös uteslutning av Marxistiska Studenter

I ett uttalande från den 12 september yrkar kårstyrelsen till fullmäktige på att vi utesluts ur Göta studentkår. Denna attack inleddes i maj där Marxistiska Studenter kallades till fullmäktige för att svara på frågor angående vår verksamhet. På fullmäktigemötet den 14 maj beslutades det att Marxistiska Studenter måste skriftligen redogöra för ”sin förenings ideologiska hållning och hur de relaterar till nyckelfigurer från Sovjettiden, huruvida de aktivt förespråkar marxistiska idéer, och om de säljer böcker som främjar marxism”.

Det antyddes på mötet att om vi på något sätt förespråkar marxism, använder vissa bilder på våra affischer, eller om våra medlemmar bär tröjor med revolutionära budskap, så kommer vi att uteslutas med stöd i fullmäktiges tolkning av kårens värdegrund. Marxistiska Studenter hotas alltså att uteslutas ur Göta Studentkår eftersom vi är marxister.

I ett läge där bostadsbristen blir allt mer akut och drabbar studenter hårt, där Sverigedemokraterna gjort sitt bästa val någonsin och vi står inför fyra år av högerpolitik så har vår verksamhet i stor utsträckning tyvärr tvingats kretsa kring detta – en försvarskampanj mot en uteslutning där kåren försöker utesluta oss på politiska grunder.

Vi har spridit information genom affischer, flygblad och genom att prata med studenter vid våra bokbord. Vi har bett studenter och lärare att skriva på en namninsamling mot den politiska censuren och för ett demokratiskt universitet, vilket många också gjort.

Nu har de övergett sina politiska attacker och försöker istället lägga ut dimridåer med hänvisning till en rad olika praktiska detaljer om påstådda brott mot ”regelverken”.

Vill man läsa om den ursprungliga attacken kan man läsa mer här.

Vi har inte beretts utrymme att svara på kårstyrelsens yrkande, som innehåller en rad nya men fortfarande grundlösa och direkt lögnaktiga anklagelser. Låt oss gå igenom dem en och en.

1. De har aktivt uttalat att Göta studentkår är en högervriden och odemokratisk organisation, vilket inte är fallet. Valen till såväl fullmäktige som övriga förtroendeposter inom kåren är demokratiska och baseras på politiskt obundna val.

Svar: Uteslutningen har upprepade gånger motiverats i både tal och i skrift med att vi är marxister. På klassiskt högermaner försöker man koppla samman marxismen med den stalinistiska regimens brott i Sovjetunionen. Att vi förklarat att vi hämtar våra traditioner från de som kämpade mot Stalins diktatur – och som var de första offren för hans utrensningar – verkar inte spela någon roll.

På fullmäktigemötet den 24 maj uttryckte sig en från styrelsen, med bakgrund i Fria Moderata Studentföreningen, enligt följande ”Anser ni att Lenin är en demokratisk figur? I så fall kommer jag att rösta nej till förnyelse av er kårföreningsstatus”.

På mötet framkom det att övriga styrelsemedlemmar hade fått veta från kårstyrelsen att detta handlar om detaljer kring vår verksamhetsplan, medan de hade sagt till oss att det handlar om att vi är marxister. Det framkom att vi inte heller fått någon uppmaning om hur vi skulle komplettera vår verksamhetsplan och enskilda ledamöter i kårfullmäktige bad öppet om ursäkt till oss.

Likväl bestämde mötet att utreda införandet av en policy i syfte att censurera olika symboler, med sikte på Marxistiska Studenter.

Vi har en självklar rättighet att i likhet med alla andra kårföreningar och kårmedlemmar föra fram våra åsikter. Detta har vi gjort genom vår kampanj mot uteslutningen. Det är däremot tydligt att det är högern som driver attacken mot marxismen, vilket vi också sagt. Vi har också sagt att det skulle vara odemokratiskt och byråkratiskt att utesluta marxister på grund av deras politiska åsikter.

Däremot har vi aldrig påstått att Göta studentkår är en högervriden och odemokratisk organisation. Det är minst sagt ironiskt att kårstyrelsen nu vill bevisa att kåren inte är en odemokratisk och byråkratisk organisation – genom att utesluta en kårförening som tydligen varit alltför kritisk!

2. De har skriftligt, i flera forum, pekat ut andra kårföreningar under Göta studentkår på ett nedlåtande vis, vilket kårstyrelsen ser allvarligt på.

Svar: Vi vet inte varför kårstyrelsen kommer med detta falska påstående, eftersom de inte ger några exempel. Det är förstås möjligt att de upprörs över att Marxistiska Studenter öppet påpekat att vi är den enda kårföreningen som utsätts för den här typen av politisk särbehandling samt exemplifierat detta med att Fria Moderata Studentföreningen tillåts verka utan bekymmer.

3. Kårstyrelsen anser att föreningen inte följt regelverken då de agerat enligt följande: Affischering har förekommit, där Göta studentkårs logga har använts, utan Göta studentkårs godkännande.

Svar: Reglerna för affischering säger för närvarande att kårföreningen är skyldig att ”nyttja Göta studentkårs logotyp i samband med arrangemang som är riktade till Göta studentkårs medlemmar och är förenliga med Göta studentkårs verksamhet”. Enligt de nuvarande reglerna är kårföreningar inte skyldiga att be om tillstånd. Det har alltså inte förekommit något regelbrott.

Att det återigen råder olika praxis för olika campus gällande affischering är något Marxistiska Studenter vet av erfarenhet. Ibland räcker det att servicecenter stämplar affischerna, ibland måste det vara kåren, och ibland behövs ingen stämpel alls. Det nämnda fallet (vi gissar då de inte säger vart detta ”regelbrott” har begåtts) är en affischering på Campus Haga som gjordes av en ny och ivrig medlem, där Göta-loggan stod med, men där medlemmen missat att få affischerna stämplade.

Kårstyrelsen måste på egen hand ha infört en helt ny regel kring affischering och dessutom höjt straffet för misstag i denna fråga till uteslutning. Detta har inte rapporterats till oss tidigare. Eller också gäller detta enbart för Marxistiska Studenter.

4. Kårstyrelsen anser att föreningen inte följt regelverken då de agerat enligt följande: Bokbord har arrangerats utan Göta studentkårs godkännande.

Svar: Marxistiska Studenter vet av erfarenhet att det kräver tid och ofta flera påminnelser för att få svar från kåren om att hålla bokbord. Därför försöker vi alltid vara ute i god tid. På förra fullmäktigemötet fick vi faktiskt en ursäkt för att kåren varit dåliga på att svara och ofta gett motstridig information kring vad som gäller. Att ange detta som skäl för att Marxistiska Studenter ska uteslutas är inte bara absurt, utan direkt ohederligt.

Om vi återigen tittar vad regelverket faktiskt säger så står det att kårföreningar har rättighet att ”nyttja Göta Studentkårs och GUs lokaler i mån om tillgång och ibland till självkostnadspris”. Om än det återigen finns olika praxis för olika Campus – en praxis som ändras godtyckligt dessutom – så finns det ingen regel som säger att bokningen måste ske via Göta Studentkår. Marxistiska Studenter har inte brutit mot något regelverk.

Eftersom kåren inte har angett var och när vi skulle ha hållit bokbord utan tillåtelse, måste vi dessutom gissa.

En möjlighet: Den 28 augusti mejlar vi om bokbord på Pedagogen den 4 september, och dagen efter fick vi ett positivt svar från Campusservice Roslund. Väl på plats kommer en av kårens anställda dit. Hon ifrågasätter vårt tillstånd och hotar med att jaga bort oss. Efter en diskussion och flera telefonsamtal får vi ”tillstånd” att stå kvar – vilket vi redan hade.

En annan möjlighet: Den 28 augusti mejlar vi om att hålla ett bokbord på Campus Haga den 3 september. Dagen efter svarar kåren och frågar vilken tid vi ville hålla bokbordet, vilket vi svarar på två dagar senare. Klockan 11:56, när vi redan står och håller bokbordet, får vi ett svar att vi inte får hålla bokbordet på Café Haga eftersom vi varit för långsamma med att ange tid. Ingen annan är där och håller bokbord samtidigt, utan platsen är helt ledig. Det förekommer återigen inget regelbrott enligt regelverket så som kåren hävdar, utan enbart en långsam kommunikation från kårens sida.

Kårstyrelsen griper verkligen efter halmstrån, när deras godtyckliga nekande och särbehandling av Marxistiska Studenter anges som anledning till att utesluta oss.

5. Studenter och personal har uttryckt att den verksamhet som bedrivs har påverkat deras psykosociala arbetsmiljö, vilket kårstyrelsen ser allvarligt på.

Svar: Som demokratiskt vald styrelseledamot för Sveriges näst största studentkår representerar man Sveriges studenter och hålls ansvarig för de man säger och gör. Det är högst oseriöst av kårstyrelsen att lägga fram en så vagt formulerat anklagelse.

Marxistiska Studenter värnar om en politiskt öppen och fri miljö på universitetet för både anställda och studenter. Vilket är varför vi för en försvarskampanj när kårstyrelsen försöker inskränka den politiska bredden som finns.

Förutom det redan nämnda i vår kampanj har vi hållit i ett öppet möte med titeln ”Vilka är Marxistiska Studenter och vad är marxism?” där vi förklarat vad marxismen är: en vetenskaplig teori för oss som vill förändra samhället i socialistisk riktning. På samma möte passade vi på att en efter en gå igenom de anklagelser som riktats mot oss och förklarat dem för alla intresserade. Vi diskuterar gärna, och om någon styrelsemedlem har frågor är den alltid välkommen på våra möten.

6. Flera av ovanstående punkter har skett systematiskt vilket har lett till att kårstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avslå ansökan angående förnyelse av kårföreningsstatus. Därför yrkar kårstyrelsen på att: * Avslå Marxistiska studenter Göteborgs ansökan om förnyad kårföreningsstatus.

Svar: Våra svar på – samtliga grundlösa anklagelser – visar att det är Marxistiska Studenter som systematiskt har diskriminerats där kåren har tolkat sitt regelverk godtyckligt för att försvåra och motarbete Marxistiska Studenters verksamhet.

Det här tillsammans med deras försök att utesluta oss – på grundval av oärliga och falska anklagelser – är en allvarlig inskränkning av demokratin i kåren. Vi hoppas att kårfullmäktige kommer att rätta till kårstyrelsens klavertramp genom att godkänna Marxistiska Studenters ansökan om förnyad kårföreningsstatus och stå upp för ett öppet och demokratiskt universitet.

Alla som vill hjälpa oss eller har frågor är välkomna att höra av sig till oss via Facebook eller mejla oss på student@marxist.se.

Det här kan du göra:

  • Skriv på vår namninsamling.
  • Ge ett ekonomiskt bidrag via Revolutions Swish (123 390 74 90) till affischer och flygblad. (Märk bidraget med ”Marxistiska Studenter”)
  • Gilla och följ vår Facebooksida.
  • Maila oss och kårstyrelsen (gota.gu.se) med krav om att dem ska godkänna vår ansökan som kårförening.
  • Vill du gå med i Marxistiska Studenter? Vill du engagera dig i kampanjen mot uteslutningen? Kontakta oss på student@marxist.se

Kårstyrelsens fullständiga uttalande

Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2018-09-12

Uttalande angående Marxistiska studenter Göteborgs förnyelse av kårföreningsstatus

Kårstyrelsen har under kårstyrelsemötet den 12 september beslutat att yrka till fullmäktige att avslå Marxistiska studenter Göteborgs ansökan om förnyad kårföreningsstatus.

Vi har tagit del av och behandlat de inkomna handlingarna angående deras planerade verksamhet men har ändå valt att inte yrka på att förnya deras kårföreningsstatus. Detta förslag till beslut grundar sig på Marxistiska studenter Göteborgs agerande utifrån Göta studentkårs regelverk.

Kårstyrelsen anser att föreningen inte följt regelverken då de agerat enligt följande:

* Bokbord har arrangerats utan Göta studentkårs godkännande

* Affischering har förekommit, där Göta studentkårs logga har använts, utan Göta studentkårs godkännande

* De har aktivt uttalat att Göta studentkår är en högervriden och odemokratisk organisation, vilket inte är fallet. Valen till såväl fullmäktige som övriga förtroendeposter inom kåren är demokratiska och baseras på politiskt obundna val.

* De har skriftligt, i flera forum, pekat ut andra kårföreningar under Göta studentkår på ett nedlåtande vis, vilket kårstyrelsen ser allvarligt på.

* Studenter och personal har uttryckt att den verksamhet som bedrivs har påverkat deras psykosociala arbetsmiljö, vilket kårstyrelsen ser allvarligt på.

Flera av ovanstående punkter har skett systematiskt vilket har lett till att kårstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avslå ansökan angående förnyelse av kårföreningsstatus.

Därför yrkar kårstyrelsen på att:

* Avslå Marxistiska studenter Göteborgs ansökan om förnyad kårföreningsstatus

Marxistiska Studenter Göteborg

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,166FansGilla
2,325FöljareFölj
1,114FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna